Önsöz

Ürün veya hizmet üretiminin en etkili faktörü toplumdaki bireylerin bilgi, beceri, yaratıcı yetenek ve ahlaki nitelikleriyle ifade edilen insan sermayesidir. Ülkelerin ekonomik başarısı eğitim sistemlerinin kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Ulusal rekabet gücü gündemlerinin merkezine yükseköğretimi yerleştiren bilgi odaklı ekonomilerin artan önemi bunun bir göstergesidir. Yükseköğretim kurumları politika yapıcılar tarafından “ekonomik motorlar” olarak algılanmakta ve araştırma, yenilikçilik ve işgücünün sürekli eğitimi yoluyla bilgi üretimini sağlamak için vazgeçilmez kurumlar olarak görülmektedir.

Yükseköğretimde kaliteye ilişkin politikalar Avrupa genelinde ve ulusal gündemlerde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yükseköğretimin giderek artan oranda bilgi odaklı bir küresel ekonomide ekonomik rekabet edebilirliğin ana itici gücü olduğunun yaygın bir şekilde ifade edilmesi, kaliteli yükseköğrenimi hiç olmadığı kadar önemli kılmaktadır. Daha üst düzeyde istihdam becerilerini geliştirmek, küresel olarak rekabetçi bir araştırma tabanını sürdürmek ve toplumun yararına bilgi yayma becerisini geliştirmek ülkeler için bir zorunluluk halini almıştır.

Ülkemiz vakıf yükseköğretim kurumlarından olan Doğuş Üniversitesi (DOU) de, yukarıdaki evrensel görüş doğrultusunda, ülkemiz adına üzerine düşen görevi her geçen gün daha iyi bir şekilde yerine getirmenin çabası içerisindedir. DOU, kendi değerleri, ulusal ve uluslararası standartlar, Yükseköğretim Kalite Kurulu mevzuatı doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve topluma verileni tüm hizmetlerde “toplam kalite yönetimi” anlayışını esas alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu anlayış çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin kalite koordinasyonunu, doğrudan DOU Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak, Kalite Koordinatörlüğümüz üstlenmiştir. Kalite Koordinatörlüğümüzün DOU’nün ürün ve hizmet kalitesinin her geçen gün daha da iyileştirilerek çağdaş seviyelerde sürdürülebilirliğinin sağlanması yolundaki özgün ve aktif çabaları, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kapsamlı bir şekilde devam edecektir.                   

Prof. Dr. Mesut KUMRU

Kalite Koordinatörü 

Duyurular