Politika Ve Hedefler

KALİTE POLİTİKASI

 DOU eğitim-öğretime, araştırmaya ve topluma verileni tüm hizmetlerde aşağıdaki ilkeleri gözeten “toplam kalite yönetimi” anlayışını esas alır.

 1. Kalite odaklı bir kültür içerisinde faaliyet gerçekleştirmek
 2. Misyon vizyon ve hedeflere ulaşmada stratejik ve sistematik yaklaşım
 3. Tüm iç ve dış paydaşların memnuniyeti
 4. Çalışanların aktif katılımı
 5. Süreç odaklı operasyon yaklaşımı
 6. Etkin iletişim
 7. Performans takibi ve kanıta dayalı karar verme
 8. Sürekli iyileştirme

KALİTE HEDEFLERİ

DOU Kalite Hedefleri, DOU Stratejik Planında yer alan amaçlar çerçevesinde  belirlenmekte ve takipleri yapılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere, DOU, faaliyetlerinde aşağıdaki hedeflere erişimi esas almaktadır.

 • Üniversite’nin tüm süreçlerinde planlanan uygulamaların hedeflendiği şekilde ve zamanında gerçekleştirildiğini kanıtlayan kalite yönetim sistemini kurmak, sistemin etkin olarak işlemesini sağlamak,
 • Yasal mevzuatın tümünün ve ilgili kalite standartlarının minimum şartlarını karşılayacak şekilde kalite kontrol süreçlerini uygulamak,
 • Stratejik Plan ve Kalite Politikası doğrultusunda görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
 • Tüm fonksiyonel, organizasyonel birimlerin ve bireysel olarak çalışanların plan ve hedeflerini Üniversite’nin Stratejik Planı’nın hedef ve öncelikleriyle ilişkilendirmek,
 • Kalite ve standartlara uygunluğu iç ve dış paydaşların geri bildirimleriyle değerlendirmek,
 • Çalışanlar ve hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçerek memnuniyetin artırılmasını sağlamak,
 • Tüm öğrencileri eşit yaklaşımla destekleyerek mevcut olanaklardan en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak,
 • Eğitimin sürekli iyileştirilmesini ve gelişimini takip ederek eğitim müfredatlarını ulusal ve uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellemek,
 • İdari birimlerin koordineli ve yüksek performans ile çalışmalarını sağlayacak yönetim ve organizasyon anlayışı oluşturmak,
 • Proje yönetimi ilkelerinin tüm üniversite çalışanları tarafından benimsenmesini sağlamak,
 • Proje odaklı çalışmayı, uygulamalarda en gelişmiş teknolojileri etkin ve verimli kullanmayı, projeleri eksiksiz ve zamanında tamamlamayı ve sonuç raporlarını yazma kültürünü geliştirmek,
 • ARGE taleplerine yanıt verebilecek nitelikte proje birimleri oluşturmak,
 • Birimlerin, hedeflenen sonuçları gözeterek hizmet ve faaliyetlerini ölçme, değerlendirme ve iyileştirme yöntemleri kullanarak sürekli iyileştirmelerini sağlamak,
 • Birimlerde, Üniversite’nin kalite sisteminin uygulanması  sorumluluğunu üstlenecek uygun vasıflarda ekip liderlerini belirlemek,
 • Akademik kalite ve dürüstlük temeline göre, profesyonel gelişim için her akademik çalışmayı ve deneyimi Üniversite’nin politikası, prosedürleri ve ilgili yasal mevzuata göre mali, vb. desteklemek,
 • Birimlere; yeterli, güvenli ve iyi yapılandırılmış fiziksel ve elektronik kaynaklar sağlamak.